Reglement NK 2017

 1. Het Nederlands Kampioenschap bestaat uit het totaalresultaat van een aantal wedstrijden voor Gigs, zoals tijdens een kalenderjaar in Nederland georganiseerd. Jaarlijks voordat de eerste wedstrijd van het jaar wordt gehouden nomineert de DPGA de voor het NK tellende wedstrijden op basis van het te verwachten aantal deelnemers. Per 2017 gaat het om 8 wedstrijden (zie bijlage Overzicht Gig wedstrijden). Een wedstrijd telt als geheel voor één mee voor de einduitslag. Elk team moet bij 6 wedstrijden in de uitslag zijn opgenomen om voor te komen in het eindklassement. Valt een genomineerde race uit dan daalt het minimum aantal wedstrijden met 1. Een wedstrijd waarin een team is gediskwalificeerd blijft meetellen in de einduitslag.
 2. Een Gig vereniging kan team(s) afvaardigen voor deelname aan een wedstrijd in een Cornish Pilot Gig en/of een daarop gebaseerde polyester Gig.
 3. Per wedstrijd krijgt een team punten op basis van de uitslag van de wedstrijd als geheel zoals in het volgende hoofdstuk Puntentelling NK beschreven. Het wedstrijdklassement maakt geen onderscheid tussen een houten of polyester Cornish Pilot Gig of tussen Gigs onderling. Voor het eindklassement tellen de 6 wedstrijden met de meeste punten voor aftrek. Tijdens de laatste genomineerde race worden de winnaars bekend gemaakt.
 4. Een Gig vereniging in Nederland is een vereniging die beschikt over één of meerdere Cornish Pilot Gig(s) die voldoen aan de eisen van de Cornish Pilot Gig Association (CPGA) en/of een zoveel mogelijk aan die eisen voldoende polyester Gig die bedoeld is als trainings Gig en/of opstap voor de aanschaf een Cornish Pilot Gig. De vereniging heeft (mede) tot doel de Cornish Pilot Gig en het roeien daarmee te stimuleren en bewaren. (zie CPGA Constitution 2014 artikel 1.2 en CPGA Membership Policy artikel 2.2(d.d. 12/3/14)).
 5. Een Cornish Pilot Gig of de daarop gebaseerde polyester variant voldoet aan “agreed standards of size and construction for Cornish Pilot Gigs built since 1985, adhering to the established features of the traditional Cornish Pilot Gig, as embodied in the Gig “Treffry”. This to be achieved through inspection and measurement of Cornish Pilot Gigs under build, certification of these Cornish Pilot. (zie CPGA Constitution 2014 artikel 1.2.2 punt 4) .
 6. De Gig vereniging maakt teamnamen en -leden inclusief contactgegevens (mobiele telefoon en e-mail) van contactpersoon per team voor het NK start bekend aan de DPGA d.m.v. het inschrijfformulier. Elk team kan bestaan uit maximaal 10 leden. Nieuwe teams kunnen later instromen zolang hun deelname vooraf aan het NK bij de DPGA wordt aangekondigd. Mocht het team willen mee racen in de Masters Cup (50+) – graag vooraf de leeftijden van de teammembers bekend maken (blijft geheim). Een teamnaam kan gedurende het seizoen niet worden aangepast.
 7. Het NK Klassement kent minimaal de volgende prijzen: Nederlands Kampioen Heren, Nederlands Kampioen Dames, The Masters Cup (50+ prijs – mannen / vrouwen (doen er te weinig teams mee in deze categorie dan worden de sekse uitslagen gecombineerd), de Aanmoedigingsprijs (team met de meest bijzondere prestatie / opvallende inzet gedurende het jaar).
 8. De wedstrijdleiding per race bepaalt de wijze van toepassing van het DPGA-wedstrijdreglement. Deze regels zijn van toepassing tenzij er een uitdrukkelijke reden is om dat niet te doen. Ook kunnen via “bijzondere bepalingen” wedstrijd specifieke artikelen aan het reglement worden toegevoegd. De wedstrijdleiding bepaalt ook de einduitslag van de eventueel meerdere wedstrijdonderdelen. Dit kan door een optelling van de tijden, een optelling van de uitslagen of een vooraf bekendgemaakte formule. De wedstrijdleiding maakt haar contactgegevens aan het begin van het seizoen aan het secretariaat van DPGA bekend. De wedstrijdleiding maakt de uitslagen binnen 1 week bekend aan de DPGA via het secretariaat en/of publicatie op de (verenigings)website.
 9. Gigs en teams doen aan wedstrijden mee onder eigen verantwoordelijkheid en eigen verzekering van mensen en materiaal.

Puntentelling NK Klassement

De puntentelling heeft tot doel het deelnemen aan alle wedstrijden te stimuleren èn het resultaat van een team in een wedstrijd met een groter aantal deelnemers een groter effect op de eindstand te laten hebben. Naar voorbeeld van wedstrijden in de UK bepaalt het aantal deelnemers aan een wedstrijd hoeveel punten er verdiend worden. De winnaar krijgt altijd 24 punten, het aantal Gigs in Nederland. De laatst geëindigde krijgt 24 punten gedeeld door het aantal deelnemers.

Onderstaande tabel geeft de spelregels voor de omgang met wedstrijden, afwezigheid, buitenlandse teams e.d. samengevat weer.

PuntentellingVoor 2017 staan er 8 wedstrijden op het programma waarvan de beste 6 uitslagen tellen. Elk team krijgt bij aanvang seizoen 6 x 24 punten = 144 punten. De punten verdiend bij de wedstijden worden in mindering gebracht op de 144 punten. Het team met de minste punten wint de competitie.
Puntverschil per plaatsIs aantal vastgestelde punten (24) gedeeld door het aantal Nederlandse teams dat deelneemt aan de wedstrijd
Sorteren tussentijdse uitslagOp volgorde tussentijdse puntentotaal (einduitslag na aftrek)
Niet meedoen aan wedstrijdGeen aftrek van punten
Open water wedstrijdenNiet apart wegen
Wedstrijd vervalt als geheelWedstrijd vervalt uit de eindstand
Aftrek bepalen2 wedstrijden
Niet NL-teamsNiet meetellen in de einduitslag van een wedstrijd
Niet NL gig, wel NL-teamWel meetellen
GelegenheidsteamsWel meetellen in de einduitslag (advies: ga toch met een NK opgegeven team)
Diskwalificatie/tijdstrafWel in uitslag, dus maximaal aantal punten welke niet in mindering mogen worden gebracht. Via tijdstraf volgorde in geval meerdere bestrafte teams te bepalen

Wedstrijdreglement

 1. Alle deelnemende Pilot Gigs hebben voor iedere opvarende een reddingsvest aan boord.
 2. Elke Pilot Gig dient een goed werkende marifoon aan boord te hebben. De stuurman/-vrouw (hierna genoemd stuurman) dient bekend te zijn met het gebruik van de marifoon. Indien het vermoeden is dat een stuurman niet bekend is met het gebruik van de marifoon krijgt het team geen toestemming om het wedstrijdparcours te roeien.
 3. Alle teams dienen zelf voor voldoende mensen te zorgen bij het in- en uit het water halen van de boten. De organiserende vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de helling of kraan en is niet verantwoordelijk voor enige schade aan deelnemer, boot, trailer of auto.
 4. Het is ten strengste verboden om auto’s en trailers te parkeren op de helling en/of de helling en omgeving van de kraan onnodig lang bezet te houden. Het niet naleven van dit verbod kan de organiserende vereniging veel problemen opleveren.
 5. Tijdens de wedstrijd luisteren de deelnemende Gigs via de marifoon het af te spreken VHF kanaal uit voor instructies van de wedstrijdleiding. Buiten de wedstrijden (dus bijvoorbeeld bij het inroeien) is het voor ieder schip verplicht uit te luisteren bij het voor de locatie van toepassing zijnde kanaal.. De wedstrijdleiding zal collectief toestemming vragen, indien nodig, voor het verlaten en weer binnenvaren van de havenmonding. Tijdens het palaver zal hier nog meer uitleg over worden gegeven.
 6. 6. Elke Gig dient een stootwil op de boeg en een goede landvast aan boord te hebben, welke gebruikt kan worden als sleeplijn. Een aanbeveling is om deze lijn in een noodsituatie niet aan de ring op de boeg vast te maken, maar rond 2 doften. De lijn dient tenminste 20 m lang te zijn voor gebruik op groot water.
 7. De stuurman is ervaren en heeft de leeftijd van 18 of ouder.
 8. Te allen tijde gelden de regels van goed zeemanschap. Dit houdt in dat iedere stuurman alles in het werk zal stellen om aanvaringen te voorkomen en de bemanning zal proberen te vrijwaren van gevaarlijke situaties. Indien een team zich hier niet aan houdt zal direct diskwalificatie volgen.
 9. Onsportief gedrag en niet houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdorganisatie kan leiden tot diskwalificatie. De organisatie en/of DPGA kan tevens besluiten om het team dat zich onsportief gedraagt, voor een jaar uit te sluiten voor wedstrijden welke georganiseerd worden door de Gigvereniging(en). Dit geldt zowel op het water als op de wal.
 10. 10. Tijdens een race(afstand)mag niet gewisseld worden, wel bij meerdere races binnen een wedstrijd. Indien bij de damesrace 1 of meer mannelijke roeiers (niet zijnde de stuurman) zich in de Gig bevinden, wordt dit team niet in de uitslag opgenomen. Een mixed team kan wel aan de herenrace deelnemen. Per team mogen per wedstrijd 2 invallers meedoen. Van het origineel doorgegeven team aan de DPGA doen tenminste 4 teamleden mee.
 11. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om de race in te korten, niet door te laten gaan, of de race, door omstandigheden af te breken. Alle teams dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.
 12. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om het parcours te verleggen naar een andere positie.
 13. In de haven en op vaarwegen wordt zoveel mogelijk stuurboordwal aangehouden. In de haven en op binnenwater geldt het BPR en op zee het BVA.
 14. De stuurlieden dienen op tijd aanwezig te zijn bij het palaver. Het is voor deze stuurlieden tevens verplicht om hier aan deel te nemen. Buiten de stuurlieden mag nog 1 ander lid van het team aanwezig zijn. Het palaver zal gebruikt worden om de stuurlieden op de hoogte te brengen van gegevens omtrent de lokale omstandigheden van weer en water (wedstrijdreglement, plaatselijke verkeersregels, weersvoorspellingen, stroming, getijden en situatie op en rond het water).
 15. De start-/finishlijn wordt gevormd door twee zichtbare markeringen (vlag, boei, kunstwerk of startschip) aan beide uiteinden.
 16. De startprocedure wordt door middel van een marifoon gecommuniceerd met de deelnemende teams:
  1. Deelnemende Gigs bevinden zich minimaal 5 minuten voor de geplande starttijd op enige afstand voor de startlijn, gereed voor de wedstrijd (“pellen en stellen”).
  2. Het 5 minutensignaal wordt middels de marifoon aangegeven. In deze 5 minuten voorafgaande aan de start is het niet toegestaan de startlijn te kruisen.
  3. Alle teams dienen gezamenlijk rustig op te roeien naar de startlijn en vormen zo snel als redelijkerwijs mogelijk één lijn. Indien volgens de starter zinvol geeft hij tijdens het oproeien de resterende minuten per hele minuut door via de marifoon.
  4. Binnen deze 5 minuten komt de melding oplijnen zodat de boten met de boeg, of de stuurman/vrouw, zoveel mogelijk op 1 lijn liggen. Dit wordt bij het palaver kenbaar gemaakt. Hierna zal de start direct volgen. De starter zal dit kenbaar maken door “attentie” te roepen (via de marifoon). Vanaf dat moment mag geen enkele boot nog doorroeien. De starter telt af (“Get ready”, “Set”) totdat de starter “GO” roept, een geluidssein geeft en/of de vlag laat vallen.
  5. Er wordt sowieso gestart binnen en uiterlijk op het 5 minuten signaal, ook als niet iedereen op de startlijn ligt.
 17. Het niet naleven van de wedstrijdregels kan diskwalificatie in de vorm van straftijd opleveren.
 18. Tijdens de wedstrijd, op de heen- en de terugweg, is het vrij water en is inhalen op beide boorden toegestaan. De opgelopen Gig mag tijdens het inhalen niet afwijken van zijn voorliggende koers met het doel de oplopende Gig te hinderen of in een gevaarlijke situatie te brengen. Een oplopende Gig dient te allen tijde te vermijden het roer van de voorliggende Gig te raken; zo niet volgt diskwalificatie.
 19. Vanaf het moment van het bereiken van de keerboeien gelden de volgende regels:
  1. Indien twee Gigs zich meer dan zes bootlengtes voor het bereiken van de boei boord aan boord bevinden en deze positie handhaven, dan heeft de binnenliggende Gig recht op ruimte. Dit is het geval wanneer de boeg van de binnenliggende Gig voorbij de stuurman van de buitenliggende Gig is. De stuurman van de binnenliggende Gig dient dit kenbaar te maken aan de buitenliggende Gig door het vragen om “RUIMTE!”. De buitenliggende Gig dient medewerking te verlenen door voldoende ruimte te laten.
  2. Het is toegestaan om binnendoor in te halen, maar het recht op ruimte ontstaat alleen zoals aangegeven bij het vorige punt.
  3. Indien ruimte niet wordt gegeven/verkregen, dan zijn beide Gigs verantwoordelijk voor het voorkomen van een aanvaring.
  4. Om een aanvaring met achteropkomende boten te voorkomen mag een Gig niet houden om de boei of draaipunt te ronden.
 20. Alle boten dienen de race af te leggen volgens het aangegeven parcours.
 21. Protest tegen een andere Gig dient binnen een uur na aankomst in de haven door de stuurman van de protesterende Gig aan de wedstrijdleiding schriftelijk en onder betaling van €50,- bekend gemaakt te worden. De wedstrijdleiding i.c. de protestcommissie is onafhankelijk van de deelnemende stuurlieden. Bij toewijzing van het protest wordt het gehele bedrag gerestitueerd. Toewijzing van een protest wordt gesanctioneerd met een tijdstraf.
 22. De wedstrijdleiding kan via “bijzondere bepalingen” specifieke artikelen toevoegen voor de door haar georganiseerde wedstrijd of specifiek invulling geven aan bovengenoemde artikelen. B.v. voor de start, finish of tijdwaarneming afhankelijk van het vaarwater en/of het aantal deelnemende roeiboten. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 23. Let op: door in te schrijven voor de race gaat u namens het deelnemende team akkoord met bovenstaande reglement.

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de Racing Rules of the CPGA 2010, in de praktijk getoetst bij de Snertrace 2015 en goedgekeurd tijdens het DPGA-overleg op 24 maart 2015 en aangepast in 2016 en 2017.

DPGA zal jaarlijks voor het begin van een nieuw wedstrijdseizoen, tegelijkertijd met de vaststelling van de nominaties voor de NK-wedstrijden, nagaan of aanpassing van de regels gewenst is.

De regels zijn aangepast voor seizoen 2017 in het DPGA-overleg d.d. 16 februari 2017.

Tips en aanbevelingen voor Gig wedstrijden

 • VHF 88 is het aangewezen kanaal voor evenementen.
 • Bij gebruik van marifoon is het marifooncertificaat een wettelijke verplichting. Uiteraard is elke
  vereniging zelf verantwoordelijk om hierop toe te zien.
 • Het behalen van het klein vaarbewijs is een aanbeveling voor alle stuurlieden (ook buiten
  wedstrijden). Zowel het vaarbewijs en marifooncertificaat zijn vrij eenvoudig te behalen.
 • Zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering. Een reglement ontheft de organisatie niet van
  alle aansprakelijkheid.
 • Zorg voor de juiste ontheffingen (volgens BPR bij het organiseren van een wedstrijd verplicht),
  vraag deze tijdig aan. Controleer de voorwaarden in deze ontheffingen.
 • Bij gebruik van opblaasbare wedstrijdboeien, dan toestaan om deze te mogen raken met riemen
  en/of boot. Uiteraard op eigen risico.
 • Voor de startlijn niet de boeg van de Gig, maar de stuurman gebruiken. Deze heeft hierdoor goed
  zicht op de startlijn (overgenomen uit Engeland).
 • Zorg ervoor dat de startlijn breed genoeg is om alle Gigs veilig te kunnen laten starten. Indien geen
  ruimte, kies dan voor meerdere starts.
 • Indien verenigingen van buiten Scheveningen in Scheveningen met eigen boot willen trainen dient
  men dit altijd onder begeleiding van een Scheveningse stuurman te doen. Dit ivm de ontheffing die
  de SRV heeft om in de haven van Scheveningen te mogen roeien.