STATUTEN van de Dutch Pilot Gig Association

Naam en zetel.

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: DUTCH PILOT GIG ASSOCIATION, verder te noemen: de vereniging, en heeft haar zetel in de gemeente Warmond.

De vereniging wordt verkort ook aangeduid als: DPGA.

 1. Onder “pilot gig” (ook wel aangeduid als “gig” of “loodsgiek”) wordt in deze statuten verstaan een in hout of polyester gebouwde gig beantwoordend aan het ontwerp en de maten van de gig “Treffry” (1838), welke gig als standaard gebruikt wordt in de reglementen van de zustervereniging Cornish Pilot Gig Association.

Doel en middelen.

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het roeien in pilot gigs te bevorderen.

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg met alle haar ter beschikking staande middelen;

 1. de tradities en het cultureel erfgoed van het traditionele Cornish Pilot Gig Rowing te beschermen;
 2. het organiseren en instandhouden van het Nederlands Kampioenschap gig roeien;
 3. het ondersteunen van de aangesloten leden op het gebied van gig roeien door middel van kennisoverdracht;
 4. het ondersteunen van de aangesloten leden bij de organisatie van gig roeiwedstrijden;
 5. het opstellen en onderhouden van een register van alle onder Nederlandse vlag varende gigs,

alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Lidmaatschap.

Artikel 3.

 1. Alleen rechtspersonen kunnen lid zijn van de vereniging.
 2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door de algemene vergadering als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
 3. Leden kunnen slechts zijn: rechtspersonen waarvan de leden, medewerkers of aangeslotenen in een pilot gig roeien.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht of overgang.
 5. Het lidmaatschap gaat in op de eerste maand volgend op die waarin de algemene vergadering heeft besloten tot toelating van het lid, zoals bepaald in artikel 3, tweede lid, van deze statuten.

Aan het lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen.

Artikel 4.

 1. Leden zijn gerechtigd de resultaten van de wedstrijden waaraan onder hun auspiciën roeiende teams deelnemen op te laten nemen in het door de vereniging bij te houden en bekend te maken klassement (Nederlands Kampioenschap). De vereniging is bevoegd ook de resultaten van teams die wel in een pilot gig roeien maar geen lid zijn op te nemen in het door de vereniging bij te houden en bekend te maken klassement.
 2. Leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat de onder hun auspiciën roeiende teams en leden van die teams de statuten van de vereniging naleven, evenals de bevoegd genomen besluiten van één van haar organen.
 3. Behoudens de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd – waaronder ook de verplichting contributie te betalen – door middel van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
 4. Leden dienen onder opgave van een e-mailadres een contactpersoon aan te wijzen welke contactpersoon zorg dient te dragen voor verdere berichtgeving binnen dat lid.
 5. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opheffing van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d.door ontzetting.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalendermaand. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk, met opgaaf van redenen en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een volle kalendermaand.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten of reglementen voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn (maandelijkse) bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Donateurs.

Artikel 6.

 1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging, met toestemming van het bestuur, een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 2. Het bestuur is gerechtigd de in lid 1 bedoelde toestemming te allen tijde in te trekken.

Geldmiddelen.

Artikel 7.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de bijdragen van de leden en de donateurs, sponsorbedragen, subsidies, eventuele entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
 2. Ieder lid is jaarlijks een contributiebedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 3. Naast de jaarlijkse contributiebijdrage kan het bestuur bijdragen vaststellen welke de leden verschuldigd zijn bij deelname aan bepaalde activiteiten.
 4. Indien de algemene vergadering besluit tot differentiëring van de contributie zal dit gepaard dienen te gaan met differentiëring van het stemrecht als bedoeld in artikel 14, lid 2.

Bestuur.

Artikel 8.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen, die uit hun midden in ieder geval een voorzitter, een secretaris, een penningmeester aanwijzen en daarnaast bestuursleden met de titel commissaris kunnen aanwijzen.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden (natuurlijke personen) van de leden van de vereniging benoemd. Het bestuur stelt het aantal der bestuurders vast, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
 3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
 4. Indien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
 5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch slechts een maal herbenoembaar. In bijzondere gevallen kan de algemene vergadering met een twee derde meerderheid echter herbenoeming voor nog één aansluitende periode van drie jaar toestaan.
 6. Een niet-voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. Het bestuur is echter verplicht om in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Artikel 9.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Iedere bestuurder heeft één stem. Indien de stemmen in het bestuur staken, is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 10.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
 3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Commissies.

Artikel 11.

 1. Het bestuur stelt een wedstrijdcommissie in. Daarnaast kan het bestuur ook andere commissies instellen.
 2. Reglementen voor commissies worden op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.

De algemene vergadering.

Artikel 12.

 1. De jaarlijkse vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd of op één van de locaties waar een lid gevestigd is.
 2. Jaarlijks wordt ten minste een algemene vergadering gehouden en wel binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar – hetwelk samenvalt met het kalenderjaar -, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.

In deze algemene vergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.

Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, alsmede de begroting voor het komende jaar, ter goedkeuring aan de vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

 1. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een kascommissie van tenminste twee leden van leden van de vereniging, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De kascommissie onderzoekt de stukken, met uitzondering van de begroting voor het komend jaar, als bedoeld in de tweede zin van het tweede lid, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 2. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten strekt het bestuur tot decharge voor het gevoerde beleid alsmede voor alle handelingen, voorzover van een en ander uit de stukken blijkt.

Artikel 13.

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent (10%) van de stemmen in een voltallige algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur, de algemene vergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping der algemene vergadering, zowel door het bestuur als op verzoek van tenminste tien procent (10%) van de leden, geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen en maximaal vijftien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.

Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 14.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle (vertegenwoordigers van) leden die niet zijn geschorst, alsmede degenen die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Ieder lid is gerechtigd in de algemene vergadering zijn stem uit te brengen. Slechts één persoon kan namens een lid stem uitbrengen. Ieder lid heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid te doen uitbrengen. Een lid kan voor ten hoogste twee leden als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van al degenen die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht, doch tellen wel mee bij het vaststellen of het quorum is behaald.
 7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere stemgerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
 8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
 9. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel zijn uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Artikel 15.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de langst zittende aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijke of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Statutenwijziging.

Artikel 16.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 5. Het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het door de Kamers van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 17.

 1. Het bepaalde in artikel 16, eerste, tweede, derde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast van het batig saldo na vereffening en wel zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. Het gestelde in de artikelen 23, 23a, 23b, 23c en 24 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is op de vereffening van toepassing.

Reglementen.

Artikel 18.

 1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16, eerste, tweede en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 19.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Slotbepalingen.

Artikel 20.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, als ook bij geschillen over de uitleg ervan, beslist het bestuur.

Artikel 21.

 1. Voor de eerste maal worden de bestuurders bij deze akte benoemd.
 2. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend achttien.