Reglement NK 2022

Het Nederlands Kamioenschap (NK)

 • Het Nederlands Kampioenschap (NK) bestaat uit het totaalresultaat van een aantal wedstrijden voor gigs, zoals tijdens een kalenderjaar in Nederland georganiseerd.
 • Het NK Klassement kent minimaal de volgende prijzen: Nederlands Kampioen Heren, Nederlands Kampioen Dames, The Masters Cup (50+ prijs – mannen/vrouwen (doen er te weinig teams mee in deze categorie dan worden de sekse uitslagen gecombineerd), de Aanmoedigingsprijs (team met de meest bijzondere prestatie/opvallende inzet gedurende het jaar).
 • Jaarlijks, minimaal 1 maand voordat de eerste wedstrijd van het jaar wordt gehouden, selecteert de DPGA de voor het NK tellende wedstrijden uit de voor gigs georganiseerde wedstrijden en publiceert de gehele wedstrijdkalender en NK-wedstrijden op haar website. Nadat de NK-wedstrijden als wedstrijdagenda zijn gepubliceerd wordt de wedstrijddag niet meer gewijzigd. De selectie wordt jaarlijks opnieuw gemaakt op basis van de ervaring tijdens de voorgaande jaren. Het streven is ervoor te zorgen dat alle door gig-verenigingen georganiseerde wedstrijden een keer deel uitmaken van het NK.
 • De uitslag van een wedstrijd zoals door de wedstrijdorganisatie opgesteld vormt de basis voor het toekennen van NK-punten.
 • De selectie van NK-wedstrijden bestaat uit de jaarlijks vast te stellen NK-wedstrijden en 1 reservewedstrijd. Direct na afloop van de laatste NK-wedstrijd wordt de eindstand van het NK bepaald en de prijzen uitgereikt, tenzij 1 of meer van de NK-wedstrijden zijn vervallen.
 • De reservewedstrijd wordt een NK-wedstrijd als één of meer van de geselecteerde wedstrijden door omstandigheden is vervallen. De bekendmaking van de einduitslag van het NK en de prijsuitreiking vindt plaats aan het einde van de laatste wedstrijd.
 • Als er meer dan 1 NK-wedstrijd door omstandigheden uitvalt bepaalt de uitslag van de wel geroeide NK-wedstrijden en de reserve wedstrijd de eindstand. Bij een gelijke stand in de top-3 van de dames en / of heren, dan is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend voor het NK. Indien deze wedstrijd ook een gelijke stand laat zien, dan zijn het aantal behaalde 1e plaatsen bepalend voor de einduitslag van het NK.
 • De wedstrijdorganisatie bepaalt de wijze van toepassing van het DPGA-wedstrijdreglement. Deze regels zijn van toepassing tenzij er een uitdrukkelijke reden is om dat niet te doen. Ook kunnen via “bijzondere bepalingen” wedstrijd specifieke artikelen aan het reglement worden toegevoegd. De wedstrijdorganisatie bepaalt ook de einduitslag van de eventueel meerdere wedstrijdonderdelen. Dit kan door een optelling van de tijden, een optelling van de uitslagen of een vooraf bekendgemaakte formule. De wedstrijdorganisatie maakt haar contactgegevens aan het begin van het seizoen aan het secretariaat van DPGA bekend. De wedstrijdorganisatie maakt de uitslagen binnen 1 week bekend aan de DPGA via het secretariaat en/of publicatie op de (verenigings)website.
 • In 2022 gaat het om 6 NK-wedstrijden met 1 aftrek wedstrijd, namelijk Slag bij Pampus, Spiegelrace, Kaagrace, SRV Regatta, Kick op Loosdrecht en MPM. Reservewedstrijd is de CityRow Amsterdam.

 

Deelname

 • Een gig vereniging kan team(s) afvaardigen voor deelname aan een wedstrijd in een Cornish Pilot Gig en/of een daarop gebaseerde polyester gig.
 • Een gig vereniging in Nederland is een vereniging die beschikt over één of meerdere Cornish Pilot Gig(s) die voldoen aan de eisen van de Cornish Pilot Gig Association (CPGA) en/of een zoveel mogelijk aan die eisen voldoende polyester gig die bedoeld is als trainings gig en/of opstap voor de aanschaf een Cornish Pilot Gig. De vereniging heeft (mede) tot doel de Cornish Pilot Gig en het roeien daarmee te stimuleren en bewaren. (zie CPGA Constitution 2014 artikel 1.2 en CPGA Membership Policy artikel 2.2(d.d. 12/3/14))
 • Een Cornish Pilot Gig of de daarop gebaseerde polyester variant voldoet aan “agreed standards of size and construction for Cornish Pilot Gigs built since 1985, adhering to the established features of the traditional Cornish Pilot Gig, as embodied in the Gig “Treffry”. This to be achieved through inspection and measurement of Cornish Pilot Gigs under build, certification of these Cornish Pilot. (zie CPGA Constitution 2014 artikel 1.2.2 punt 4)
 • Een aan het NK deelnemend team dient alle wedstrijden van het NK te roeien met uitzondering van 1 aftrek wedstrijd om in aanmerking te komen voor een prijs van het Nederlands Kampioenschap. In het geval een NK team tijdens het seizoen uitvalt blijven de eerder geroeide uitslagen in stand.
 • De gig vereniging maakt teamnamen en -leden inclusief contactgegevens (mobiele telefoon en e-mail) van een contactpersoon per team voor het NK start bekend aan de DPGA(bij: secretariaat@dpga.nl). Elk team kan bestaan uit maximaal 10 leden. Mocht het team willen mee racen in de Masters Cup (50+) graag vooraf de leeftijden van de teamleden bekend maken (blijft geheim). Een teamnaam kan gedurende het seizoen niet worden aangepast. Per team mogen per wedstrijd 2 invallers meedoen. Van het origineel doorgegeven team aan de DPGA doen tenminste 4 teamleden mee. Alle gegevens welke zijn verstrekt aan de DPGA zullen conform de privacyverklaring van de DPGA worden behandeld. Deze verklaring kunt u vinden op de website van de DPGA. http://dpga.nl
 • Gigs en teams doen aan wedstrijden mee onder eigen verantwoordelijkheid en eigen verzekering van mensen en materiaal.

 

Scheidsrechter/jury DPGA

 • Bij elke NK-wedstrijdstrijd dient minimaal 1 Scheidsrechter/Jurylid aanwezig te zijn welke is aangesteld door de DPGA. De organiserende vereniging zorgt voor een comitéboot die voor deze taak ingezet kan worden.

 

Puntentelling

 • De uitslag van een wedstrijd zoals opgesteld door de wedstrijdorganisatie bepaalt de puntentelling van het NK:
  a. de niet NK-teams worden uit de uitslag van de wedstrijd gehaald,
  b. het snelste NK-team krijgt evenveel NK-punten als NK-teams zich aan het begin van het seizoen hebben ingeschreven,
  c. in de volgorde van de uitslag krijgen de andere NK-teams steeds 1 punt minder;
  d. een niet deelnemend, gediskwalificeerd of niet de finish halend NK-team krijgt nul punten;
  e. de tussenstand en eindstand van het NK bestaat uit het (tot en met de laatste wedstrijd) totaal verzamelde aantal punten.

 

Wedstrijdreglement

 • Alle deelnemende pilot gigs hebben voor iedere opvarende een reddingsvest aan boord.
 • Elke pilot gig dient een goed werkende marifoon aan boord te hebben. De stuurman/-vrouw (hierna genoemd stuurman) dient bekend te zijn met het gebruik van de marifoon. Indien het vermoeden is dat een stuurman niet bekend is met het gebruik van de marifoon krijgt het team geen toestemming om het wedstrijdparcours te roeien.
 • Alle teams dienen zelf voor voldoende mensen te zorgen bij het in- en uit het water halen van de boten. De organiserende vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de helling of kraan en is niet verantwoordelijk voor enige schade aan deelnemer, boot, trailer of auto.
 • Het is ten strengste verboden om auto’s en trailers te parkeren op de helling en/of de helling en omgeving van de kraan onnodig lang bezet te houden. Het niet naleven van dit verbod kan de organiserende vereniging veel problemen opleveren.
 • Tijdens de wedstrijd luisteren de deelnemende gigs via de marifoon het af te spreken VHF kanaal uit voor instructies van de wedstrijdleiding. Buiten de wedstrijden (dus bijvoorbeeld bij het inroeien) is het voor ieder schip verplicht uit te luisteren bij het voor de locatie van toepassing zijnde kanaal. De wedstrijdleiding zal collectief toestemming vragen voor het verlaten en weer binnenvaren van de havenmonding indien dit de regel ter plekke is. Tijdens het palaver zal hier nog meer uitleg over worden gegeven.
 • Elke gig dient een stootwil op de boeg en een goede landvast aan boord te hebben, welke gebruikt kan worden als sleeplijn. Een aanbeveling is om deze lijn in een noodsituatie niet aan de ring op de boeg vast te maken, maar rond 2 doften. De lijn dient tenminste 20 meter lang te zijn voor gebruik op groot water.
 • De stuurman is ervaren en heeft de leeftijd van 18 of ouder.
 • Te allen tijde gelden de regels van goed zeemanschap. Dit houdt in dat iedere stuurman alles in het werk zal stellen om aanvaringen te voorkomen en de bemanning zal proberen te vrijwaren van gevaarlijke situaties. Indien een team zich hier niet aan houdt zal direct diskwalificatie volgen.
 • Onsportief gedrag en niet houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdorganisatie kan leiden tot diskwalificatie. De organisatie en/of DPGA kan tevens besluiten om het team dat zich onsportief gedraagt, voor een jaar uit te sluiten voor wedstrijden welke georganiseerd worden door de gigvereniging(en). Dit geldt zowel op het water als op de wal.
 • Elk team heeft 6 roei(st)ers en 1 stuurman. Tijdens één race mag niet gewisseld worden (wel tussen races die samen een wedstrijd vormen). Indien bij de damesrace 1 of meer mannelijke roeiers (niet zijnde de stuurman) zich in de gig bevinden, wordt dit team niet in de uitslag opgenomen. Een mixed team kan wel aan de herenrace deelnemen.
 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om de race in te korten, niet door te laten gaan, of de race, door omstandigheden af te breken. Alle teams dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.
 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om het parcours te verleggen naar een andere positie.
 • In de haven en op vaarwegen wordt zoveel mogelijk stuurboordwal aangehouden. In de haven geldt het BPR en op zee het BVA.
 • De stuurlieden dienen op tijd aanwezig te zijn bij het palaver. Het is voor deze stuurlieden tevens verplicht om hier aan deel te nemen. Buiten de stuurlieden mag nog 1 ander lid van het team aanwezig zijn. Het palaver zal gebruikt worden om de stuurlieden op de hoogte te brengen van gegevens omtrent de lokale omstandigheden van weer en water (wedstrijdreglement, plaatselijke verkeersregels, weersvoorspellingen, stroming, getijden en situatie op en rond het water).
 • De start-/finishlijn wordt gevormd door twee zichtbare, bij voorkeur vastliggende, markeringen (vlag, boei, kunstwerk of startschip) aan beide uiteinden.
 • De startprocedure wordt door middel van een marifoon gecommuniceerd met de deelnemende teams:
  • Deelnemende gigs bevinden zich minimaal 5 minuten voor de aanvangstijd startprocedure op enige afstand voor de startlijn, gereed voor de wedstrijd (“pellen en stellen”)
  • Het aanvangssignaal van de startprocedure wordt middels de marifoon aangegeven. Tijdens deze periode, welke maximaal 5 minuten mag duren voorafgaande aan de start, is het niet toegestaan de startlijn te kruisen.
  • Alle teams dienen gezamenlijk rustig op te roeien naar de startlijn na het signaal ”oplijnen” en vormen zo snel als redelijkerwijs mogelijk één lijn met stuurlieden als referentiepunt. Indien volgens de starter zinvol geeft hij tijdens het oproeien de resterende minuten per hele minuut door via de marifoon.
  • Zodra binnen deze periode de boten op 1 lijn liggen zal de start direct volgen. De starter zal dit kenbaar maken door “attentie” te roepen (via de marifoon). Vanaf dat moment mag geen enkele boot nog doorroeien. De starter telt af (“Get ready”, “Set”) totdat de starter “GO” roept en de vlag laat vallen.
  • Er wordt sowieso gestart binnen de startprocedure tijd van 5 minuten, ook als niet iedereen op de startlijn ligt.
  • Bij het finishen van de deelnemende Gig’s dient een signaal gegeven te worden voor alle deelnemende Gig’s als deze de finishlijn passeren. Dit signaal kan een toeter of een bel zijn. Dit wordt in het Palaver aangegeven.
 • Het niet naleven van deze startregels kan diskwalificatie of een straftijd opleveren. De volgende tabel is daarbij een richtlijn voor de wedstrijdorganisatie.
 • Tijdens de wedstrijd, op de heen- en de terugweg, is het vrij water en is inhalen op beide boorden toegestaan. De opgelopen gig mag tijdens het inhalen niet afwijken van zijn voorliggende koers met het doel de oplopende gig te hinderen of in een gevaarlijke situatie te brengen. Een oplopende gig dient te allen tijde te vermijden het roer van de voorliggende gig te raken; zo niet volgt diskwalificatie.
 • Vanaf het moment van het bereiken van de keerboeien gelden de volgende regels:
  • Indien twee gigs zich meer dan zes bootlengtes voor het bereiken van de boei boord aan boord bevinden en deze positie handhaven, dan heeft de binnenliggende gig recht op ruimte. Dit is het geval wanneer de boeg van de binnenliggende gig voorbij de stuurman van de buitenliggende gig is. De stuurman van de binnenliggende gig dient dit kenbaar te maken aan de buitenliggende gig door het vragen om “RUIMTE!”. De buitenliggende gig dient medewerking te verlenen door voldoende ruimte te laten.
  • Het is toegestaan om binnendoor in te halen, maar het recht op ruimte ontstaat alleen zoals aangegeven bij het vorige punt.
  • Indien ruimte niet wordt gegeven/verkregen, dan zijn beide gigs verantwoordelijk voor het voorkomen van een aanvaring.
 • Alle boten dienen de race af te leggen volgens het aangegeven parcours.
 • Protest tegen een andere gig dient binnen een uur na aankomst in de haven door de stuurman van de protesterende gig aan de wedstrijdleiding middels invulling van het protestformulier en onder betaling van €50,- aangegeven te worden. De wedstrijdleiding i.c. met de protestcommissie is onafhankelijk van de deelnemende stuurlieden bij het beoordelen van het protest. Bij toewijzing van het protest wordt het gehele bedrag gerestitueerd. Toewijzing van een protest wordt gesanctioneerd met een tijdstraf.
 • De wedstrijdleiding kan via “bijzondere bepalingen” specifieke artikelen toevoegen voor de door haar georganiseerde wedstrijd of specifiek invulling geven aan bovengenoemde artikelen. B.v. voor de start, finish of tijdwaarneming afhankelijk van het vaarwater en/of het aantal deelnemende roeiboten. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
 • De DPGA Scheidsrechter/Jury lid welke bij elke wedstrijd aanwezig is beoordeeld, zowel op de kant als op het water, of het een en ander conform de reglementen geschied. Dit betreft zowel het wedstrijdcomité als de deelnemende teams. Het Jurylid controleert steekproefsgewijs of de Gig’s aan de reglementen voldoen en de teamsamenstelling conform opgave NK deelname is. Tijdens de start en de race worden de stuurlieden beoordeeld op sportief sturen conform het reglement. Aanwijzingen van een Jurylid gegeven via marifoon aan een stuur lid dient terstond opgevolgd te worden. Bij niet opvolgen van deze aanwijzing, wordt een waarschuwing gegeven. Negeert de stuur deze waarschuwing dan kan een straf worden toegekend of in het uiterste geval diskwalificatie plaatsvinden. De Jury kan ook ondersteunend optreden bij het ronden van boeien e.d. door minimaal 6 scheepslengtes voor dit punt aanwijzingen te geven aan de stuurlieden voor het recht op ruimte bij het passeren van dit punt. Deze aanwijzingen zijn bindend en dienen opgevolgd te worden. Bij een eventueel protest zal de Jury adviserend optreden richting het wedstrijdcomité.

Download hier het protestformulier.

 • Let op: door in te schrijven voor de race gaat u namens het deelnemende team akkoord met bovenstaande reglement.

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de Racing Rules of the CPGA 2010, in de praktijk getoetst bij de Snertrace 2015 en goedgekeurd tijdens het DPGA-overleg op 24 maart 2015.

DPGA zal jaarlijks voor het begin van een nieuw wedstrijdseizoen, tegelijkertijd met de vaststelling van de nominaties voor de NK-wedstrijden, nagaan of aanpassing van de regels gewenst is.

De regels zijn aangepast voor seizoen 2018in het DPGA-overleg d.d. 8 november 2017, 10 januari 2018, 11 april 2018, 20 november 2018, november 2019, februari 2020, december 2021 en maart 2022.

Tips en aanbevelingen voor Gig wedstrijden

  • VHF 88 is het aangewezen kanaal voor evenementen.

 

  • Melding gebruik op het water.
  • Om storingvrij gebruik zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, vraagt Agentschap Telecom organisatoren van evenementen het gebruik van kanaal 88 vooraf te melden. Zo proberen ze te voorkomen dat evenementen vlak bij elkaar gehouden worden. De melding is kosteloos als het gebruik van kanaal 88 op het water vanaf schepen plaatsvindt. U kunt uw melding aan Agentschap Telecom doorgeven via email.
  • Agentschap Telecom vraagt u om de volgende gegevens:
   • Naam van het evenement en omschrijving ervan;
   • Naam van de organisatie met contactgegevens en telefonische bereikbaarheid;
   • Locatie en omschrijving van het gebied waar communicatie via kanaal 88 zal gaan;
   • Aanvang en einde (datum en tijdstippen) van het evenement.
   • Aanmelden via : info@agentschaptelecom.nl

 

 • Bij gebruik van marifoon is het marifooncertificaat een wettelijke verplichting. Uiteraard is elke
  vereniging zelf verantwoordelijk om hierop toe te zien.
 • Het behalen van het klein vaarbewijs is een aanbeveling voor alle stuurlieden (ook buiten
  wedstrijden). Zowel het vaarbewijs en marifooncertificaat zijn vrij eenvoudig te behalen.
 • Zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering. Een reglement ontheft de organisatie niet van
  alle aansprakelijkheid.
 • Zorg voor de juiste ontheffingen (volgens BPR bij het organiseren van een wedstrijd verplicht),
  vraag deze tijdig aan. Controleer de voorwaarden in deze ontheffingen.
 • Bij gebruik van opblaasbare wedstrijdboeien, dan toestaan om deze te mogen raken met riemen
  en/of boot. Uiteraard op eigen risico.
 • Voor de startlijn niet de boeg van de Gig, maar de stuurman gebruiken. Deze heeft hierdoor goed
  zicht op de startlijn (overgenomen uit Engeland).
 • Zorg ervoor dat de startlijn breed genoeg is om alle Gigs veilig te kunnen laten starten. Indien geen
  ruimte, kies dan voor meerdere starts.
 • Indien verenigingen van buiten Scheveningen in Scheveningen met eigen boot willen trainen dient
  men dit altijd onder begeleiding van een Scheveningse stuurman te doen. Dit ivm de ontheffing die
  de SRV heeft om in de haven van Scheveningen te mogen roeien.