NK en wedstrijdreglement 2024

Regels voor het Nederlands Klassement

Het Nederlands Kampioenschap (NK)

 1. Het Nederlands Kampioenschap (NK) bestaat uit het totaalresultaat van een aantal wedstrijden voor gigs, zoals tijdens een kalenderjaar in Nederland georganiseerd.

 2. Het NK Klassement kent minimaal de volgende prijzen: Nederlands Kampioen Heren, Nederlands Kampioen Dames en de Aanmoedigingsprijs (team met de meest bijzondere prestatie/opvallende inzet gedurende het jaar).

 3. Jaarlijks, minimaal 1 maand voordat de eerste wedstrijd van het jaar wordt gehouden, selecteert de DPGA de voor het NK tellende wedstrijden uit de voor gigs georganiseerde wedstrijden en publiceert de gehele wedstrijdkalender en NK-wedstrijden op haar website. Nadat de NK-wedstrijden als wedstrijdagenda zijn gepubliceerd, wordt de wedstrijddag niet meer gewijzigd. De selectie wordt jaarlijks opnieuw gemaakt op basis van de ervaring tijdens de voorgaande jaren. Het streven is ervoor te zorgen dat alle door gig-verenigingen georganiseerde wedstrijden een keer deel uitmaken van het NK.

 4. De uitslag van een wedstrijd zoals door de wedstrijdorganisatie opgesteld vormt de basis voor het toekennen van NK-punten.

 5. De selectie van NK-wedstrijden bestaat jaarlijks uit 6 NK-wedstrijden. De uitslag wordt bepaald door de beste 5 resultaten. Direct na afloop van de laatste NK-wedstrijd wordt de eindstand van het NK bepaald en de prijzen ‘uitgereikt’.

 6. Een NK wedstrijd kan uit 1 of meerdere delen bestaan. 1 Lange race van 6 tot 8 km en een sprintrace van maximaal 2 km, of meerdere korte races. De sprintrace kan naar rato van de lange race worden geteld.

 7. Als een NK-wedstrijd door omstandigheden uitvalt bepaalt de uitslag van de wel geroeide NK-wedstrijden de eindstand. Bij een gelijke stand in de top-3 van de dames en / of heren, is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend voor het NK. Indien deze wedstrijd ook een gelijke stand laat zien, dan wordt er naar de wedstrijd daarvoor gekeken, enzovoorts totdat er een winnaar is.

 8. De wedstrijdorganisatie bepaalt de wijze van toepassing van het DPGA-wedstrijdreglement. Deze regels zijn van toepassing tenzij er een uitdrukkelijke reden is om dat niet te doen. Ook kunnen via “bijzondere bepalingen” wedstrijd specifieke artikelen aan het reglement worden toegevoegd. De wedstrijdorganisatie bepaalt ook de einduitslag van de eventueel meerdere wedstrijdonderdelen. Dit kan door een optelling van de tijden, een optelling van de uitslagen of een vooraf bekend gemaakte formule. De wedstrijdorganisatie maakt haar contactgegevens aan het begin van het seizoen aan het secretariaat van DPGA bekend. De wedstrijdorganisatie maakt de uitslagen binnen 1 week bekend aan de DPGA via het secretariaat en/of publicatie op de (verenigings)website.

 9. De NK wedstrijden voor een jaar worden vastgesteld in een DPGA ledenvergadering welke uiterlijk in januari van dat jaar wordt gehouden.

Deelname

 1. Een gigvereniging kan team(s) afvaardigen voor deelname aan een wedstrijd in een Cornish Pilot Gig en/of een daarop gebaseerde polyester gig.

 2. Een gig vereniging in Nederland is een vereniging die beschikt over één of meerdere Cornish Pilot Gig(s) die voldoen aan de eisen van de Cornish Pilot Gig Association (CPGA) en/of een zoveel mogelijk aan die eisen voldoende polyester gig die bedoeld is als trainings gig en/of opstap voor de aanschaf een Cornish Pilot Gig. De vereniging heeft (mede) tot doel de Cornish Pilot Gig en het roeien daarmee te stimuleren en bewaren. (zie CPGA Constitution 2014 artikel 1.2 en CPGA Membership Policy artikel 2.2(d.d. 12/3/14))

 3. Een Cornish Pilot Gig of de daarop gebaseerde polyester variant voldoet aan “agreed standards of size and construction for Cornish Pilot Gigs built since 1985, adhering to the established features of the traditional Cornish Pilot Gig, as embodied in the Gig “Treffry”. This to be achieved through inspection and measurement of Cornish Pilot Gigs under build, certification of these Cornish Pilot. (zie CPGA Constitution 2014 artikel 1.2.2 punt 4)

 4. Om in aanmerking te komen voor opname in het klassement van het Nederlands Kampioenschap dient een deelnemend team zich in te schrijven voor de start van het NK.

 5. De gig vereniging maakt teamnamen en -leden inclusief contactgegevens (mobiele telefoon en e-mail) van contactpersoon per team voor het NK start bekend aan de DPGA (bij: secretariaat@dpga.nl). Elk team kan bestaan uit maximaal 8 leden. Een teamnaam kan gedurende het seizoen niet worden aangepast. Per team mogen per wedstrijd 2 invallers meedoen welke niet tot het team behoren. Van het origineel doorgegeven team aan de DPGA doen tenminste 4 teamleden mee. Alle gegevens welke zijn verstrekt aan de DPGA zullen conform de privacyverklaring van de DPGA worden behandeld. Deze verklaring kunt u vinden op de website van de DPGA. http://dpga.nl.

 6. Gigs en teams doen aan wedstrijden mee onder eigen verantwoordelijkheid en eigen verzekering van mensen en materiaal.

 7. Bij elke NK-wedstrijdstrijd dient minimaal 1 Scheidsrechter/Jurylid aanwezig te zijn. De organiserende vereniging zorgt voor een comité boot die voor deze taak ingezet kan worden. Het jurylid mag door de organiserende vereniging geleverd worden, mits deze geen lid is van een roeiteam dat deelneemt aan de wedstrijd. Indien het past in het schema mag dit een man of vrouw zijn welke later start die dag.

Puntentelling

 1. De uitslag van een wedstrijd zoals opgesteld door de wedstrijdorganisatie bepaalt de puntentelling van het NK: a) de niet NK-teams worden uit de uitslag van de wedstrijd gehaald b) het snelste NK-team krijgt evenveel NK-punten als NK-teams zich aan het begin van het seizoen hebben ingeschreven, c) in de volgorde van de uitslag krijgen de andere NK-teams steeds 1 punt minder; d) een niet deelnemend, gediskwalificeerd of niet de finish halend NK-team krijgt nul punten; e) De tussenstand en eindstand van het NK bestaat uit het (tot en met de laatste wedstrijd) totaal verzamelde aantal punten.

Wedstrijdreglement

 1. Alle deelnemende pilot gigs hebben voor iedere opvarende een reddingsvest aan boord.

 2. Elke pilot gig dient een goed werkende marifoon aan boord te hebben. De stuurman/-vrouw (hierna genoemd stuurman) dient bekend te zijn met het gebruik van de marifoon.

 3. De wedstrijdleiding controleert voorafgaand aan de startprocedure op deugdelijke werking van de marifoon.

 4. Elke gig dient een stootwil op de boeg en een goede landvast aan boord te hebben, welke gebruikt kan worden als sleeplijn. Een aanbeveling is om deze lijn in een noodsituatie niet aan de ring op de boeg vast te maken, maar rond 2 doften. De lijn dient tenminste 20 meter lang te zijn voor gebruik op groot water.

 5. De stuurman is ervaren en heeft de leeftijd van 18 jaar of ouder.

 6. Te allen tijde gelden de regels van goed zeemanschap. Dit houdt in dat iedere stuurman/vrouw alles in het werk zal stellen om aanvaringen te voorkomen en de bemanning zal proberen te vrijwaren van gevaarlijke situaties. Indien een team zich hier niet aan houdt zal direct diskwalificatie volgen.

 7. Onsportief gedrag en niet houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdorganisatie kan leiden tot diskwalificatie. De organisatie en/of DPGA kan tevens besluiten om het team dat zich onsportief gedraagt, voor een jaar uit te sluiten voor wedstrijden welke georganiseerd worden door de gig vereniging(en). Dit geldt zowel op het water als op de wal.

 8. Elk team heeft 6 roei(st)ers en 1 stuurman. Tijdens één race mag niet gewisseld worden (wel tussen races die samen een wedstrijd vormen). Indien bij de damesrace 1 of meer mannelijke roeiers (niet zijnde de stuurman) zich in de gig bevinden, wordt dit team niet in de uitslag opgenomen. Een mixed team kan wel aan de heren race deelnemen.

 9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om de race in te korten, niet door te laten gaan, of de race, door omstandigheden af te breken. Alle teams dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te volgen.

 10. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om het parcours te verleggen naar een andere positie.

 11. In de haven en op vaarwegen wordt zoveel mogelijk stuurboord wal aangehouden. Ten alle tijde dient men zich aan vigerende wetgeving te houden zoals BPR en BVA. De wedstrijdleiding geeft tijdens het palaver aan welke regelgeving van kracht is.

 12. De stuurlieden zijn verplicht om deel te nemen aan het palaver en dienen op tijd aanwezig te zijn. Buiten de stuurlieden mag nog 1 ander lid van het team aanwezig zijn. Het palaver zal gebruikt worden om de stuurlieden op de hoogte te brengen van gegevens omtrent de lokale omstandigheden van weer en water (wedstrijdreglement, plaatselijke verkeersregels, weersvoorspellingen, stroming, getijden en situatie op en rond het water).

 13. De start-/finishlijn wordt gevormd door tenminste twee zichtbare, bij voorkeur vastliggende markeringen (vlag, boei, kunstwerk of startschip) aan beide uiteinden. Per deelnemende gig dient een lengte van ten minste 12 meter startlijn aangehouden te worden.

 14. De startprocedure wordt door middel van een marifoon gecommuniceerd met de deelnemende teams:

  • Deelnemende gigs bevinden zich minimaal 5 minuten voor de aanvangstijd startprocedure op enige afstand voor de startlijn, gereed voor de wedstrijd.

  • Het aanvangssignaal van de startprocedure wordt middels de marifoon aangegeven. Tijdens deze periode, die maximaal 5 minuten duurt voorafgaande aan de start, is het niet toegestaan de startlijn te kruisen.

  • Alle teams dienen gezamenlijk op te roeien naar de startlijn na het signaal ”oplijnen” en vormen zo snel als redelijkerwijs mogelijk één lijn met stuurlieden en/of boeg als referentiepunt. Dit wordt bij het palaver bekend gemaakt.

  • Zodra binnen deze periode de boten volgens de starter voldoende op 1 lijn liggen zal de start direct volgen. De starter zal dit kenbaar maken door “attentie” te roepen (via de marifoon). Vanaf dat moment mag geen enkele boot nog doorroeien. De starter telt af (“Get ready”, “Set”) totdat de starter “GO” roept.

  • Bij het finishen van de deelnemende Gig’s dient een signaal gegeven te worden voor alle deelnemende Gig’s als deze de finishlijn passeren. Dit signaal kan een toeter of een bel zijn. Dit wordt in het Palaver aangegeven. De boeg, het voorste puntje van de gig, bepaalt of de finish is gepasseerd. Bij gebruikmaking van GPS trackers dienen deze in de boeg van de gig te worden bevestigd.

 15. Het niet naleven van DPGA en /of aanvullende regels kan diskwalificatie of een straftijd opleveren. De volgende tabel is daarbij een richtlijn voor de wedstrijdorganisatie.

Overtreding Strafmaat (30, 60 of 90 seconden, diskwalificatie)
Extreem onsportief gedrag (roer of gig beschadigen, bejegening andere teams en/of sporters) diskwalificatie
Incomplete (veiligheids)uitrusting 90 seconden
Onjuiste samenstelling team (niet NK-team) 90 seconden per onjuist teamlid
Start fout (over de lijn binnen 5-min signaal, hinderen team dat al op de lijn ligt, …) 90 seconden
Parcours fout (verkeerde kant boei, buiten de baan) 60 seconden
Boei rondings fout (hinderen anderen bij ronden) 30 seconden
Niet je lijn houden tijdens de race (actief hinderen achteropkomers) 30 seconden
 1. Tijdens de wedstrijd, op de heen- en de terugweg, is het vrij water en is inhalen op beide boorden toegestaan. De opgelopen gig mag tijdens het inhalen niet afwijken van zijn voorliggende koers met als doel de oplopende gig te hinderen of in een gevaarlijke situatie te brengen. Een oplopende gig dient te allen tijde te vermijden het roer van de voorliggende gig te raken; zo niet volgt diskwalificatie.

 2. Vanaf het moment van het bereiken van de keerboeien gelden de volgende regels:

  • Indien twee gigs zes bootlengtes voor het bereiken van de boei boord aan boord bevinden en deze positie handhaven, dan heeft de binnenliggende gig recht op ruimte. Boord aan boord is het geval wanneer de boeg van de binnenliggende gig voorbij de stuurman van de buitenliggende gig is. De stuurman van de binnenliggende gig dient dit kenbaar te maken aan de buitenliggende gig door het vragen om “RUIMTE!”. De buitenliggende gig dient medewerking te verlenen door voldoende ruimte te laten.

  • Het is toegestaan om binnendoor in te halen, maar het recht op ruimte ontstaat alleen zoals aangegeven bij het vorige punt.

  • Indien ruimte niet wordt gegeven/verkregen, dan zijn beide gigs verantwoordelijk voor het voorkomen van een aanvaring.

 3. Alle boten dienen de race af te leggen volgens het aangegeven parcours.

 4. Protest tegen een andere gig dient binnen een uur na aankomst in de haven door de stuurman van de protesterende gig aan de wedstrijdleiding middels invulling van het protestformulier en onder betaling van €50,- aangegeven te worden. De wedstrijdleiding i.c. met de protestcommissie is onafhankelijk van de deelnemende stuurlieden bij het beoordelen van het protest. Bij toewijzing van het protest wordt het gehele bedrag gerestitueerd. Toewijzing van een protest wordt gesanctioneerd conform het overtredingsschema.

 5. De wedstrijdleiding kan via “bijzondere bepalingen” specifieke artikelen toevoegen voor de door haar georganiseerde wedstrijd of specifiek invulling geven aan bovengenoemde artikelen. B.v. voor de start, finish of tijdwaarneming afhankelijk van het vaarwater en/of het aantal deelnemende roeiboten. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 6. De DPGA Scheidsrechter / Jury lid welke bij elke wedstrijd aanwezig is, beoordeelt, zowel op de kant als op het water, of het een en ander conform de reglementen geschiedt. Dit betreft zowel wedstrijdleiding als de deelnemende teams. Het Jurylid controleert steekproefsgewijs of de Gig’s aan de reglementen voldoen en de teamsamenstelling conform opgave NK deelname is. Tijdens de start en de race worden de stuurlieden beoordeeld op sportief sturen conform het reglement. Aanwijzingen van een Jurylid gegeven via marifoon aan een stuurlid dient terstond opgevolgd te worden. Bij niet opvolgen van deze aanwijzing, wordt een waarschuwing gegeven. Negeert de stuur deze waarschuwing dan kan een straf worden toegekend of in het uiterste geval diskwalificatie plaatsvinden.

  De Jury kan ook ondersteunend optreden bij het ronden van boeien e.d. door minimaal 6 scheepslengtes voor dit punt aanwijzingen te geven aan de stuurlieden voor het recht op ruimte bij het passeren van dit punt. Deze aanwijzingen zijn bindend en dienen opgevolgd te worden.

  Bij een eventueel protest zal de Jury adviserend optreden richting wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding bepaald de toekenning of afwijzing van een protest.

 7. Let op: door in te schrijven voor de race gaat u namens het deelnemende team akkoord met het bovenstaande reglement.

Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de Racing Rules of the CPGA 2010, in de praktijk getoetst bij de Snertrace 2015 en goedgekeurd tijdens het DPGA-overleg op 24 maart 2015.

DPGA zal jaarlijks voor het begin van een nieuw wedstrijdseizoen, tegelijkertijd met de vaststelling van de nominaties voor de NK-wedstrijden, nagaan of aanpassing van de regels gewenst is.

De regels zijn aangepast voor seizoen 2018 in het DPGA-overleg november 2017, januari 2018, april 2018, november 2018, november 2019, februari 2020, december 2021, Maart 2022, februari 2023 en februari 2024.